Projekt Geotermia Grudziądz

Opis projektu PPP


W imieniu własnym jako doradcy Geotermii Grudziądz Sp. z o.o., podmiotu zarządzający projektem, zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z memorandum informacyjnym dla przedsięwzięcia oraz do wypełnienia i odesłania ankiety.

Chcemy Państwa zachęcić, do współpracy i do wspólnej realizacji z miastem Grudziądz i Geotermią Grudziądz, Przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie potencjału turystycznego Grudziądza poprzez realizację kompleksu obiektów, obejmującego: zakład przyrodoleczniczy, kompleks termalnych basenów rekreacyjnych oraz hotele”, planowanego do wdrożenia z udziałem inwestorów prywatnych, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Głównym zamierzeniem planowanego Przedsięwzięcia jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego Grudziądza, poprzez zmianę struktury gospodarczej Miasta, wynikającą z rozwoju sektora usług w oparciu o atuty i aktywa Miasta, w tym rozwój usług z zakresu balneologii, rozwój turystki medycznej, rozwój turystki wypadowej oraz turystyki biznesowej.

Zakładane cele związane z realizacją Przedsięwzięcia

Celem stawianym w związku z realizacją Przedsięwzięcia jest zagospodarowanie istniejącego potencjału turystycznego Grudziądza z wykorzystaniem takich atutów Miasta jak jego historia, otoczenie, położenie, baza noclegowa, baza turystyczna – zarówno prywatna jak i publiczna, unikalne w skali Europy zabytki, potencjał bazy leczniczej, przede wszystkim grudziądzkich solanek jak i regionalnego szpitala, jednej z największych placówek w kraju.

W związku z realizacją Przedsięwzięcia, planowane jest zapewnienie mieszkańcom Grudziądza i turystom, dostępu do nowoczesnej infrastruktury leczniczo-rehabilitacyjnej oraz rekreacyjnej, działającej według najlepszych wzorców europejskich, w tym także prywatnych.
Przygotowanie Przedsięwzięcia

Dla planowanego Przedsięwzięcia opracowano kompleksowe analizy przedrealizacyjne, badania porównawcze dwóch lokalizacji, w tym istniejącej lokalizacji Geotermii Grudziądz, z nową, proponowaną przez zespół doradców Geotermii Grudziądz.

Analizy przedrealizacyjne zostały wykonane w oparciu m.in. o materiały przygotowane przez doradców technicznych, specjalistów w zakresie analiz oddziaływania na środowisko, specjalistów w zakresie uzdrowiskowym jak i hotelarskim.

Dla przedsięwzięcia prowadzona jest strona projektu (link poniżej: www.cowsolankach.eu).

Zakres Przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie kompleksem obiektów, zawierającym co najmniej:

- zakład przyrodoleczniczy (balneologiczny) wraz z hotelem,
- hotel kongresowy oraz
- kompleks rekreacyjnych basenów termalnych (zewnętrznych i krytych) z częścią wellness wraz z towarzyszącym hotelem dla rodzin z dziećmi,
- infrastrukturę i zagospodarowanie terenu.

W ramach Przedsięwzięcia należy zagospodarować potencjał termalny Grudziądza, wykorzystać atuty planowanej lokalizacji oraz zbudować elementy synergii z istniejącą infrastrukturą medyczną (szpital), para medyczną i rekreacyjną. Zakłada się etapowanie realizacji przedmiotu PPP (kompleksu obiektów).
Ostateczny zakres zostanie doprecyzowany po przeprowadzeniu badania rynku inwestorów (market testing) i konsultacji społecznych.

Kontekst:

Przedsięwzięcie ma być elementem większego planowanego zamierzenia, którego celem jest pobudzenie rozwoju Grudziądza na wielu płaszczyznach. W oparciu o przedsięwzięcie, Miasto zamierza zrealizować szereg innych projektów w bezpośrednim otoczeniu lokalizacji przedsięwzięcia. W przyszłości, w nieco dalszym otoczeniu planowanej lokalizacji, mogą powstać m.in. domy spokojnej starości, realizowane na podstawie odrębnych kontraktów PPP, zarówno jako projekty czystko komercyjne jak i publiczne DPS.

Realizacja Przedsięwzięcia ma być katalizatorem zmian w kierunku: zmiany struktury gospodarczej Grudziądza, rozwoju sektora usług – przede wszystkim związanych ze zdrowiem, wypoczynkiem i turystyką. Miasto zamierza wykorzystać elementy energii odnawialnej oraz stworzyć elementy synergii pomiędzy planowaną infrastrukturą energetyczną a przedsięwzięciem.

Planowana lokalizacja:

Grudziądz, las komunalny, nad brzegiem Jeziora Rudnickiego Wielkiego.

Planowana formuła organizacyjno-prawna realizacji:

Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawartą na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, art. 4 ust. 1 – z wyborem partnera prywatnego zgodnie z przepisami i trybem opisanym w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi – tzw. PPP w trybie koncesji, przy dopuszczeniu płatności ze strony podmiotu publicznego.

Dopuszcza się zawarcie umowy o PPP, a następnie realizację Przedsięwzięcia poprzez zawiązaną pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym spółkę PPP.

Dopuszcza się też, model PPP z wyborem Partnera prywatnego w trybie art. 4 ust. 2 ustawy o PPP – tzw. PPP w trybie PZP, z opłatą za dostępność.

Ostateczny model PPP zostanie zaprezentowany po przeprowadzeniu badania rynku inwestorów (market testingu).

Market testing składa się z dwóch części: badań ankietowych oraz serii spotkań z potencjalnymi partnerami. Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się z memorandum, odesłania wypełnionej ankiety, a przede wszystkim do spotkania w Grudziądzu.

Do pobrania:

:: Memorandum informacyjne PL
:: Memorandum informacyjne (english version)

::
Ankieta dla mieszkańców PL
:: Ankieta dla mieszkańców (english version)

http://www.cowsolankach.eu/


 
Copyright Investment Support | 2005-2014
Projekt: Agencja Reklamowa X-Media