Projekt PARP - Krzywiń

Opis projektu PPP


Gmina Krzywiń planuje zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcie polegające na kompleksowej realizacji zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo (dalej jako „Projekt PPP”).

Przedmiotem Projektu PPP jest wybudowanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miasta Krzywiń oraz włączenie kolektorem tłocznym istniejącej kanalizacji ścieków w miejscowościach Jerka i Łuszkowo do nowobudowanej oczyszczalni dla miasta Krzywiń wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Jerce.

 Przedsięwzięcie polegać ma na wybudowaniu oczyszczalni ścieków o wydajności odpowiadającej planowanemu zasięgowi oddziaływania, tj. mieszkańcom i podmiotom gospodarczym w miejscowościach Krzywiń, Jerka i Łuszkowo (przepustowość ok. 600m3 na dobę) oraz kanalizacji sanitarnej. Sam obiekt oczyszczalni ścieków planuje się zlokalizować na działce gminnej położonej w obrębie geodezyjnym Czerwona Wieś, dla której funkcjonuje uchwalony przez Radę Miejską Krzywinia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków i gdzie w chwili obecnej znajduje się zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych.

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasięgiem miejscowość Krzywiń, a obecnie planuje się wykonanie projektu kolektora łączącego nowobudowaną oczyszczalnię ścieków przy miejscowości Krzywiń z istniejącą oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jerka. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ma mieć łączną długość ok. 10,0 km, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej ma mieć długość ok. 1,9 km.


Włączenie do planowanej oczyszczalni dla miasta Krzywiń ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jerce ma na celu scentralizowanie i dociążenie nowoprojektowanej oczyszczalni, a jednocześnie wzmocnienie opłacalności inwestycji dla partnera prywatnego poprzez zapewnienie regularnych dostaw większej ilości ścieków bytowych. Większa wydajność centralnej oczyszczalni umożliwi dostarczanie i oczyszczanie większej ilości ścieków dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków, co ma znaczenie, ponieważ gmina nie planuje dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej, a zadanie oczyszczania ścieków komunalnych z pozostałych niewielkich i rozproszonych miejscowości gminnych zamierza się rozwiązać poprzez dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Włączenie ścieków komunalnych z miejscowości Jerka i Łuszkowo do nowoprojektowanej oczyszczalni umożliwi likwidację starej oczyszczalni w miejscowości Jerka, która jest obiektem adaptowanym z oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych nieistniejącej już mleczarni. Likwidacja obiektu zredukuje koszty utrzymania infrastruktury oczyszczania ścieków, co korzystnie wpłynie na wynik finansowy całości przedsięwzięcia objętego PPP.

Szacunkowy koszt projektu wynosi około 25 000 000 zł, a planowany okres współpracy z partnerem prywatnym 15-20 lat.

Do pobrania:

:: Zaproszenie na Forum
:: Memorandum informacyjne

Zapraszamy do wypełnienia Ankiety dla mieszkańców

http://www.krzywin.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/
 
Copyright Investment Support | 2005-2014
Projekt: Agencja Reklamowa X-Media