Oferta

Doradztwo przy projektach publiczno-prywatnych to główna dziedzina działalności Investment Support. Posiadamy doświadczenie zarówno w realizacji projektów według ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, jak i w trybie innych ustaw regulujących współpracę publiczno-prywatną.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną, finansową, z zakresu PR oraz zarządzania projektem publiczno-prywatnym.

Dla podmiotu publicznego

Kompleksowe analizy prawno-finansowe w ramach Oceny efektywności:

 • Badania rynkowe (w tym przygotowanie i prowadzenie dialogu technicznego),
 • Analizy marketingowe- analizy rynku i otoczenia,
 • Wielowariantowe analizy prawno-organizacyjne,
 • Wielowariantowe analizy finansowo-ekonomiczne,
 • Analizy możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE,
 • Analizy ryzyka: jakościowe i ilościowe,
 • Analizy wrażliwości,
 • Analizy oddziaływania projektów na budżet podmiotu publicznego.

 

Doradztwo organizacyjne:

 • Prowadzenie konsultacji rynkowych z potencjalnymi inwestorami – w formie
  wstępnych konsultacji rynkowych albo w innej, uzgodnionej z podmiotem publicznym,
 • Wsparcie w zakresie polityki informacyjnej projektów PPP,
 • Wsparcie w zakresie PR projektów PPP,
 • Przygotowanie i prowadzenie konsultacji społecznych,
 • Przygotowanie stanowiska oraz strategii negocjacyjnych i prowadzenie negocjacji
  podczas postępowania w imieniu podmiotu publicznego,
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia negocjacji.

 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji i prowadzenie postępowania na wybór partnera
prywatnego, w tym:

 • Opracowanie ogłoszenia, opisu potrzeb i wymagań, specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia lub opisu warunków, projektów umowy o PPP lub umowy o koncesji,
  projektu umowy spółki PPP i innych niezbędnych dokumentów począwszy od projektu
  regulaminu komisji,
 • Przygotowanie metodologii kryteriów oceny ofert,
 • Prowadzenie negocjacji w ramach postępowania na wybór partnera prywatnego, w 
  tym udział jako ekspert/biegły w postępowaniu, prowadzenie konsultacji z radnymi i 
  konsultacji społecznych,
 • Doradztwo przy zamknięciu finansowym umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dla podmiotu prywatnego

Oferujemy kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie:

 • Wsparcia w rozmowach z podmiotami publicznymi,
 • Zweryfikowania opłacalności planowanego projektu PPP, w tym przygotowania
  modelu finansowego,
 • Przygotowania kompletnej dokumentacji do udziału w postępowaniu na wybór
  partnera prywatnego,
 • Prowadzenia negocjacji w imieniu partnera prywatnego w ramach postępowania na 
  wybór partnera prywatnego,
 • Doradztwa podczas całego postępowania na wybór partnera prywatnego oraz podczas
  zamknięcia finansowego.

Szkolenia

Szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP). Od szkoleń
dedykowanych konkretnym zagadnieniom czy też projektom, po szkolenia ogólne,
m.in.:

 •  procedur wyboru inwestorów prywatnych,
 • prowadzenia testów rynku w formie dialogu technicznego oraz wstępnych
  konsultacji rynkowych
 • strukturyzowania projektów PPP, od spółek JV po kontraktowe PPP, koncesje,
 • zarządzania projektami PPP,
 • zarządzania infrastrukturą,
 • rozliczania projektów PPP,
 • przygotowania projektów PPP,


Szkolenia sektorowe z zakresu PPP dla:

 • projektów hybrydowych, łączących PPP i środki unijne,
 • projektów wodno- kanalizacyjnych,
 • parkingowych,
 • rewitalizacyjnych,
 • sportowych,
 • innych.